Het verkopen van (een deel) eigenaarschap van jouw onderneming

5 min read
2-jun-2023 12:52:51

Een blog over het gunstig eigendom van aandelen en ons onderzoek naar nieuwe ontwikkelingen op dit gebied van de wet. In deze blog zul je ook ontdekken hoe het voor de gewone man/vrouw gemakkelijker kan worden gemaakt om deel te nemen aan niet-beursgenoteerde bedrijven.

Vereenvoudig participatie voor de gewone man/vrouw (zoals jij en ik) in Europa (Nederland) in niet-beursgenoteerde bedrijven? Deze week zal ik tijdens mijn online zoektocht naar economisch eigendom van aandelen antwoord geven op die vraag. In Nederland zijn de mogelijkheden beperkt om medewerkers of buitenstaanders daadwerkelijk mede-eigenaar van je bedrijf te maken (ik doel hier niet op bonusregelingen, winstdeling en schijnbare aandelen, enz.). Ik kan nu dromen van de beperkte lijst van mogelijkheden: 

  1. Aandelen
  2. Opties op aandelen
  3. Niet-stemmende aandelen
  4. Certificaten van aandelen
  5. Ledenrechten in een coöperatie
  6. Economisch eigendom van aandelen


De gemakkelijkste en snelste manier om iemand mede-eigenaar van je bedrijf te maken, is optie 6; de verkoop van economisch eigendom van aandelen (ook wel het economisch eigendomsrecht genoemd). Deze vorm van participatie houdt me al jaren bezig! Ik kwam er voor het eerst mee in aanraking nadat Sjoerd van der Velden (partner en oprichter van het advocatenkantoor Bruggink & Van der Velden in Utrecht), lid van onze Adviesraad, me er in 2015 over vertelde. Deze week ben ik gestart met een kort online onderzoek naar nieuwe ontwikkelingen op dit rechtsgebied. Elke week deel ik mijn onderzoeksresultaten op dit platform en de lessen die ik heb geleerd. Dat brengt ons weer een stapje verder.

Verkoop van economisch eigendom van aandelen

Laten we even teruggaan naar de basis. Wat betekent de verkoop van economisch eigendom van aandelen eigenlijk? Simpel gezegd houdt dit in dat er contractueel afstand wordt gedaan van de economische waarde (toename/afname) en dividendrechten van de aandelen die je bezit. Je blijft dan de juridische eigenaar van de aandelen, maar het economisch eigendom gaat over naar iemand anders. Voor liefhebbers van een meer complexe formulering, wil ik graag de uitgebreide definitie van Bruggink & Van der Velden citeren:

Economisch eigendom van aandelen kan worden gekwalificeerd als een geheel van rechten en verplichtingen met betrekking tot de 'echte' aandelen die het volledige economische belang in deze 'echte' aandelen vertegenwoordigen. Dit belang omvat het risico van waardeveranderingen, zowel negatief als positief, evenals het recht op inkomsten uit de aandelen in welke vorm dan ook (bijv. dividend, stockdividend, enz.). Deze rechten en verplichtingen omvatten niet formele rechten (waaronder stemrechten, recht van beraad, recht van enquête, enz.) die de wet en de statuten van de BV aan de aandelen/aandeelhouder verlenen. Deze rechten blijven bij de verkoper als de juridische eigenaar.

(Bron: Bruggink & Van der Velden artikel BvdV)

Economisch eigendom is interessant omdat het gemakkelijk kan worden overgedragen met een verkoopovereenkomst. Er worden veel schakels uit de keten gehaald, in vergelijking met de overdracht van aandelen. Zo is bijvoorbeeld geen notaris nodig om economisch eigendom over te dragen. Met een standaardovereenkomst (zoals die van Share Council) kun je iemand anders mede-eigenaar maken van je bedrijf.

Voordelen van de overdracht van economisch eigendom van aandelen

Economisch eigendomsrechten zijn geen nieuwe uitvinding. Tot de jaren 90 werd dit veel gebruikt bij de overdracht van onroerend goed. Destijds had dit het voordeel dat er geen overdrachtsbelasting werd geheven op de overdracht van economisch eigendom van onroerend goed. Tegenwoordig wordt het vooral gebruikt om de overdracht van waarde gemakkelijk en snel te maken. De eenvoudige overdracht van economisch eigendom van aandelen is echter niet het enige voordeel. De overdracht zorgt ook voor werkelijk eigendom, wat niet het geval is bij een bonus, winstdeling, SAR (Stock Appreciation Right) en andere derivaten. Personen die een economisch eigendomsrecht hebben, worden ook economisch gezien als eigenaren van het bedrijf - hoewel ze juridisch gezien dat zeker niet zijn. Hierdoor is de waarde van hun aandelen gerelateerd aan de intrinsieke waarde van het bedrijf.

Beschermende constructie

Voor de volledigheid is het goed om te weten dat je ook (ter bescherming tegen een overname) de juridische en economische eigendom van aandelen kunt scheiden door ze te certificeren. De certificaten geven financiële rechten - maar geen stemrechten - en ze worden uitgegeven, terwijl een Stichting Administratiekantoor (STAK) de echte aandelen aanhoudt. Ook een natuurlijk persoon of een top holding kan worden beschouwd als de economisch eigenaar van een groep, aangezien deze persoon of top holding de economische belangen en indirect ook de besluitvormingsbevoegdheid heeft.

Juridisch versus economisch eigendom

Ook fiscaal recht maakt een scherp onderscheid tussen juridisch en economisch eigendom. De economische eigenaar zal een groot deel (of zelfs alle) belastingverplichtingen met betrekking tot het bedrijf moeten dragen, terwijl de juridische eigenaar een overeenkomstige korting ontvangt, omdat zijn eigendom lager wordt gewaardeerd. Omdat het eigendom economisch wordt gesplitst, geldt dit ook voor de belastingverplichting. Bovendien kunnen in sommige gevallen (bijvoorbeeld in belastingverdragen met de VS) alleen economische eigenaren gebruikmaken van belastingverdragen. Dit is een poging om misbruik te bestrijden.

Waarom handelt niet iedereen uitsluitend in economisch eigendom?

De handel in economisch eigendom heeft nooit echt van de grond gekregen in de openbare wereldhandel. Dit heeft uiteraard zijn redenen. De belangrijkste reden is de scheiding tussen economisch en juridisch eigendom. Bij een overdracht van economisch eigendom heeft de economische eigenaar er belang bij zijn positie te beschermen. Immers, de juridische eigenaar kan failliet gaan. Bijvoorbeeld, hij kan in beslag worden genomen. Verschillende juristen hebben hier goed over nagedacht. Om de positie van de economische eigenaar te waarborgen, omvat de akte meestal een (zeer) hoge boete (Blenheim). Zal deze in zo'n situatie in beslag worden genomen? In dat geval zal de tenuitvoerlegging van de beslaglegging niets opleveren voor de beslagleggende partij. Als de beslagleggende partij desondanks tot tenuitvoerlegging zou overgaan, kan dit mogelijk een misbruik van recht vormen. Een advocaat kan dat beoordelen. Als het de bedoeling is dat het juridisch eigendom ook in de toekomst overgaat naar de economische eigenaar, kunnen de koper en verkoper dit vooraf met elkaar regelen. De juridische eigenaar moet dan een onherroepelijke volmacht verstrekken aan de economische eigenaar.

Waar wordt economisch eigendom vandaag de dag nog gebruikt?

De handel in economisch eigendom wordt steeds gebruikelijker. Het is niet alleen eenvoudig voor aandelen, maar ook bijvoorbeeld voor obligaties en leningen. Steeds meer fondsen vinden hun weg naar dit financiële instrument. En wat denk je van de gigantische financiële injectie die nodig is voor de energietransitie? Het is helemaal niet verrassend om simpelweg (een deel van) het economisch eigendom van een windmolenpark of zonnepaneelveld aan de gemeenschap rond dergelijke projecten te verkopen. Op deze manier kunnen bouwers sneller overstappen naar de volgende energietrajecten, zijn lokale bewoners trots op hun eigen energievoorziening (in plaats van protesten tegen horizonvervuiling) en kan de samenleving als geheel grotere stappen voorwaarts zetten.

Conclusie 

Dit zijn enkele voorbeelden van het gebruik van economisch eigendom. Ik baseer me hierbij op de ervaring die ik heb opgedaan bij mijn IT-bedrijf dat achter Share Council zit. We hebben elke medewerker op een eenvoudige en snelle manier de mogelijkheid gegeven om mede-eigenaar te worden van ons jonge, innovatieve bedrijf. Ik ben dan ook erg trots dat ik zoveel zeer betrokken mede-aandeelhouders heb.

Mijn onderzoek van deze week heeft voornamelijk mijn kennis van economisch eigendom bevestigd. Deze manier van werken is zeer toegankelijk voor het mkb van de toekomst, die snel aandelen willen overdragen aan medewerker en investeerders - en zonder te veel tussenpersonen en inmenging. Daarom steunen wij dit principe. Wil je meer weten over participatieplannen en een platform wat daarbij kan helpen? Boek een demo met onze CEO.